Februāris 2024  
P O T C P S Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

 Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "GULBĪTIS"

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI


Šis paziņojums sagatavots, lai sniegtu informāciju par PII “GULBĪTIS” (turpmāk – PII), pašvaldības datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, PII veiktajām personu datu apstrādēm, apstrādes nolūkiem kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām.

Apstrādājot personas datus, PII ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Datu regula) un citus tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

1.    Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “"Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gulbītis"” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)

Adrese: Evalda Rimbenieka 1, Liepāja, LV-3401

Tālrunis: 27899848, elektroniskā pasta adrese: gulbitis@liepaja.edu.lv        

2.    Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401

Tālrunis: 63422331, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

3.    Personas datu iegūšana un apstrāde

PII iegūst personas datus no paša datu subjekta vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. PII datu subjekta personas datus apstrādā papīra veidā, elektroniskā formātā, piemēram, saņemot vecāku iesniegumus, potenciālo darbinieku CV, nodrošinot audzēkņu uzņemšanu, apmācības procesu un sadarbībā ar Izglītības pārvaldi maksājumu administrēšanu. Personas datu apstrādi veic darbinieki, kuri ir pilnvaroti to veikt, atsevišķos gadījumos arī personas, ar kurām ir noslēgts līgums par datu apstrādi.

4.    PII veiktās personas datu apstrādes

Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, PII datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc PII personas dati ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietvertu informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc PII ir nepieciešami datu subjekta personas dati, un ko PII iesāks ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Datu regulas 13.pantam.

5.    Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Datu regulas III nodaļā:

5.1.        pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

5.2.        iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

6.    Cita informācija

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar PII veikto personas datu apstrādi datu subjektiem jāsazinās ar PII vai ar Pašvaldības datu aizsardzības speciālistu.

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009