Augusts 2020  
P O T C P S Sv
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

PII “Gulbītis” darbība, ievērojot epidemioloģiskus pasākumus, no 10.06.2020.

Informācija vecākiem!

 

Sākot ar 10.06.2020 ir zaudējis spēku Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Tomēr vēl kādu laiku saglabāsies dažādi ierobežojumi, jo pasaule vēl arvien ir pandēmijas varā, bet vīrusam, kā zināms, robežas nav šķērslis. Lai turpinātu kontrolēt situāciju izglītības iestādē, ir izstrādāta kārtība "Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē “Gulbītis” uzturas bērnu likumiskie pārstāvji un citas personas, ievērojot epidemioloģiskus drošības pasākumus".

Ar 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” var iepazīties vietnē: 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

 

Administrācija

 

PII “Gulbītis” darbība no 13.05.2020

 

 

 

Informācija vecākiem!

 

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 9.jūnijam. Pamatojoties uz 7.maija Ministru Kabineta lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu, ar 13.05.2020. pirmsskolas izglītības iestādē “Gulbītis” darbs tiek organizēts klātienē:

1) notiek 5 - 6 gadus vecu bērnu apmācība klātienē vai attālināti, ja obligātajā izglītības vecumā bērns neapmeklē izglītības iestādi. Attālinātu mācību gadījumā grupas skolotājas sagatavo uzdevumus un nosūta tos bērnu vecākiem attālinātam mācību procesam.

2) darbojas dežūrgrupa bērniem no 3 līdz 5 gadiem, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu, kuri nav sasnieguši obligāto izglītības vecumu, pieskatīšanu.

Ierodoties iestādē, bērnu vecākiem un citām personām jāievēro "Kārtība, kādā Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Gulbītis" uzturas bērnu likumiskie pārstāvji un citas personas ārkārtējās situācijas laikā".

 

Ieteikumi vecākiem par attālinātu mācīšanos mājās

 Ieteikumi vecākiem, kā labāk nodrošināt attālinātu mācību procesu:

Ieteikumus vecākiem varat lejuplādēt PDF formātā šeit.

Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās. Solvitas Lazdiņas ieteikumi:
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas

Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās: 
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be

Raksts par to, kā bērni mācās rotaļājoties:
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/berns-macas-rotalajoties

Ieteikumi par to, kā bērnam attīstīt rakstītprasmi:
Skaties tos šeit.

Par sociālo dienestu un pakalpojuma sniedzēju darba organizēšanu vardarbības ģimenē mazināšanai

Ārkārtas situācijas laikā, kad cilvēkiem ir ierobežotas pārvietošanās iespējas, ir riski, ka pasliktināsies ekonomiskā situācija, mainās daudzu cilvēku ikdienas ritms un  pieaug trauksme, palielinās arī vardarbības ģimenē izplatības risks. Daudzās ģimenēs var saasināties konflikti – starp vecākiem un bērniem, starp dzīvesbiedriem, pret vecākā gadagājuma ģimenes locekļiem. Cilvēki, kuri jau līdz šim cietuši no vardarbības ģimenē, tagad daudz ilgāk atrodas vienās telpās ar vardarbības veicēju, tādēļ vardarbības veicējs labāk var kontrolēt upuri, viņa ikdienas gaitas, telefona zvanus, kā arī traucēt saziņai ar atbalsta dienestiem.

Šajos apstākļos speciālistu darbs neapstājas. Ir īpaši nozīmīgi cietušajam radīt sajūtu, ka viņš nav viens un ka vardarbības veicējs nevar notiekošo noslēpt no līdzcilvēkiem.

Ir svarīgi lēmumus par pakalpojumu piešķiršanu cietušajiem pieņemt pēc iespējas ātrāk un piedāvāt iespējas saņemt pakalpojumus (t.sk. attālināti). Vienlaikus arī vardarbību veikušām personām ir būtiski piedāvāt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbīgas uzvedības mazināšanai (pakalpojumi). Tāpat svarīgi ir informēt iedzīvotājus par pašvaldībā pieejamo palīdzību.

 

Informēšana

Pašvaldības sociālais dienests (dienests) informē iedzīvotājus par iespējām saņemt pakalpojumus, izmantojot dažādus informācijas kanālus, piemēram, informatīva lapa pie dienesta ieejas, dienesta vai pašvaldības mājas lapa, sociālo tīklu konti.

!!! Dienestam ir jāpārliecinās, ka pašvaldības un/ vai Valsts policijai ir pieejama informācija par iespējām saņemt pakalpojumus, ko var rakstveidā iedot no vardarbības cietušajai personai un vardarbību veikušajai personai.

 

Lēmumu pieņemšana

Iesniegumu par pakalpojuma saņemšanu persona iesniedz rakstveidā. Ārkārtējās situācijas laikā dienests atsevišķos gadījumos var pieņemt telefonisku lūgumu saņemt pakalpojumu, ja dienestam ir iespējas identificēt iesniedzēju un viņa izteikto prasījumu. 

Dienests nodrošina iespēju rakstiski (elektroniski vai organizējot drošu dokumentu iesniegšanas vietu, piemēram, slēgta korespondences kastīte ārpus dienesta telpām) iesniegt iesniegumus un pieprasīt pakalpojumus. Informāciju, lai izvērtētu pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību, dienests var iegūt telefoniski, e-pastā vai izmantojot citas attālinātas saziņas iespējas ar personu.

!!! Pakalpojuma sniegšana ir jāuzsāk maksimāli ātri, tāpēc lēmums par pakalpojuma piešķiršanu jāpieņem pēc iespējas īsākā laikā!

 

Pakalpojumu sniegšana

Ārkārtējās situācijas laikā pakalpojumi primāri tiek sniegti attālināti.

!!! Dienestam ieteicams aptaujāt pakalpojuma sniedzējus un aktualizēt informāciju par to, kādus pakalpojuma sniegšanas veidus tie izmanto.

Attālināti sniegtiem pakalpojumiem jāveicina plānotā rezultāta sasniegšana. Pakalpojumi attālināti tiek sniegti, vienojoties ar klientu par vēlamo pakalpojuma sniegšanas veidu (telefoniski, izmatojot tehnoloģiju piedāvātās iespējas - WhatsApp, Skype u.c.). Pakalpojumu sniedzēju darbs ar klientu fiksējams klienta lietā dienestā un pakalpojuma sniedzēja dokumentācijā, izdarot atzīmi, ka pakalpojums sniegts attālināti.

!!! Klātienē pakalpojumus dzīvesvietā sniedz, kad pakalpojumus nav iespējams sniegt attālināti.

Klātienē sociālo pakalpojumu sniegšana klientam pieļaujama, ja individuāli izvērtēta nepieciešamība pakalpojumu nodrošināt nekavējoties, ir iespēja garantēt drošību, kā arī pieejami pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie resursi.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ar izmitināšanu vardarbībā cietušām personām (gan bērniem, gan pieaugušām personām) turpina sniegt krīzes centros.

!!! Pēc pakalpojuma piešķiršanas dienestam un pakalpojuma sniedzējam ieteicams pārliecināties, ka cietusī persona var saņemt pakalpojumu attālināti, jo būs gadījumi, kad vardarbības veicējs tam traucēs.

Papildus resurss ir Krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” psihologi, kas telefoniski sniedz krīzes intervenci gan no vardarbības cietušai, gan vardarbību veikušai personai un nodrošina emocionālu atbalstu. Šo resursu var izmantot, pirms tiek piešķirts pakalpojums vai kombinējot abus.

 

Starpinstitucionāla sadarbība

Ārkārtas situācijā ir īpaši svarīga iesaistīto institūciju sadarbība un regulāra informācijas apmaiņa.

!!! Valsts un pašvaldības policijai saglabājas tiesības pieņemt lēmumu par vardarbību veikušas personas nošķiršanu, un var būt gadījumi, kad nošķirtajai personai būs nepieciešama pašizolācijas vieta. Šādu pašizolācijas vietu atbilstoši likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” noteiktajam iespēju robežās nodrošina pašvaldība.

Darba ar sarežģītiem vardarbības gadījumiem efektivizēšanai dienests var iniciēt un organizēt starpinstitucionālas sadarbības grupas. Arī šis darbs var notikt attālināti.  

 

Papildus atbalsta iespējas

Latvijas Bērnu fonds un pašvaldībā esošie krīzes centri turpina sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām personām ar izmitināšanu un dzīvesvietā.

Biedrība “Centrs Marta” pakalpojumus nodrošina attālināti.

Tālr. 67378539, centrs@marta.lv; Liepājas filiāles tālr. 29 195 442.

SIA “Mācību centrs MKB” attālināti sniedz individuālās konsultācijas vardarbību veikušām personām vardarbības uzvedības mazināšanai. Tālr. 29 419 787.

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” telefoniski nodrošina krīzes intervenci un atbalstu.

Diennakts krīzes tālruņi: 67 222 922 (LMT), 27 722 292 (Bite)[1];

bezmaksas Cietušo atbalsta tālrunis 116006[2].

Mājaslapā www.cietusajiem.lv ir tiešsaistes čata iespējas.[1] Maksa atbilstoši klienta teleoperatora tarifiem

[2] Var zvanīt arī gadījumos, kad klientam ir ierobežots vai beidzies mobilā tālruņa kredīts

Kā pārvarēt trauksmi COVID-19 laikā

 

Pirmsskolēna mācīšanās attālināti mājās

 Laikā, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, daudzi pirmsskolēni atrodas mājās ar ģimeni. Situācija ir neparasta, jo arī citi ģimenes locekļi atrodas mājās, lai mācītos vai strādātu attālināti. Varbūt ģimenē ir arī mazulis, par kuru jārūpējas, vai ģimenes seniori, kuri jāatbalsta. Šādā situācijā ir svarīgi būt pēc iespējas mierīgiem, pozitīviem un vienoties, kā ģimene šajā laikā darbosies, saplānot laiku un darbības atbilstoši visu ģimenes locekļu vajadzībām. Esam sagatavojuši jums vispārīgus atbalsta materiālus par mācīšanos mājās, kurus varēsiet izmantot jebkurā laikā, piemēram, “Brokastis, pusdienas, vakariņas” un “Matemātika katrai dienai”.

Atbalsta materiāli par mācīšanos mājās:

https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Brokastis,%20pusdienas,%20vakari%C5%86as.pdf

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Matem%C4%81tika%20katrai%20dienai.pdf

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/M%C4%81c%C4%81mies%20ce%C4%BC%C4%81.pdf

Spēles un mācību materiāli latviešu valodas apguvei:

https://maciunmacies.valoda.lv/lidz-6

https://atbalstsizcilibai.lv/lasit/lasit-uzdevumi/pirmsskolu/

Dažādas tiešsaistes vietnes un lietotnes, kuras iespējams izmantot mācībām mājas apstākļos.

 

Bezmaksas vietnes:

Play veikala vai App Store aplikācijas:

Maksas vietnes:

Informācija vecākiem par izglītības iestādes darba organizāciju ārkārtējā situācijā

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes rīkojumu Nr. 45/01-28 “Par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbību ārkārtējās situācijas apstākļos”, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību ārkārtējās situācijas apstākļos tiem vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, Liepājas PII “Gulbītis” bērniem no 2020.gada 19.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim ir iespēja apmeklēt dežūrgrupu Liepājas PII “Saulīte” (apmeklējumu pirms tam saskaņojot ar Liepājas PII "Gulbītis" vadītāju pa telefonu 27899848).

Lai krīzes situācijā efektīvi varētu organizēt izglītības iestādes darbu un tiktu ievēroti nepieciešamie drošības pasākumi, tad:

1.  Bērnam, uzsākot apmeklēt Liepājas PII “Saulīte” un pēc tam katru nedēļu, vecākiem jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka:

·        bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis;

·        nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām;

·        vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

2.  Bērna slimības gadījumā vecākiem līdz plkst. 08:30 par to ir jāpaziņo Liepājas PII “Gulbītis” vadītājai vai medicīnas māsai pa telefoniem – 27899848, 27899846.

3.  Bērnam, uzsākot apmeklēt izglītības iestādi pēc slimības:

·        vecākiem vismaz dienu iepriekš līdz plkst. 08:30 par to ir jāpaziņo Liepājas PII “Gulbītis” vadītājai vai medicīnas māsai pa telefoniem – 27899848, 27899846;

·        PII “Saulīte” dežūrgrupas skolotājai ir jāiesniedz ārsta izziņa, ka bērns var apmeklēt izglītības iestādi.

4.  Bērnam, uzsākot apmeklēt izglītības iestādi pēc atvaļinājuma, vecākiem par to divas dienas iepriekš ir jāpaziņo Liepājas PII “Gulbītis” vadītājai vai medicīnas māsai pa telefoniem – 27899848, 27899846.

5.  Ja bērns vai kāds no ģimenes locekļiem ir bijis kontaktā ar:

·        personām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartajām valstīm vai teritorijām;

·         COVID-19 slimnieku,

tad bērnam izglītības iestādi apmeklēt AIZLIEGTS!!! Bērnam 14 dienas jāatrodas mājas karantīnā (pašizolēšanās dzīvesvietā), vecākiem jāsazinās ar ģimenes ārstu, jānovēro bērna veselības stāvoklis un jāievēro ārsta norādījumi.

6.  Bērnam, atgriežoties izglītības iestādē pēc karantīnas:

·        vecākiem vismaz dienu iepriekš līdz plkst. 08:30 par to ir jāpaziņo Liepājas PII “Gulbītis” vadītājai vai medicīnas māsai pa telefoniem – 27899848, 27899846;

·        PII “Saulīte” dežūrgrupas skolotājai ir jāiesniedz ārsta izziņa, ka bērns var apmeklēt izglītības iestādi.

CIENĪJAMIE VECĀKI!

 

2020.gada 14.martā valdība lēma par papildus drošības pasākumiem saistībā ar koronavīrusa Covid-19 ierobežošanu. Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 105 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””, pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, nodrošina dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. 

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka:

1)    bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs;

2)    nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām;

3)    vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Ja vecākiem ir iespēja citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, tad bērns pirmsskolas izglītības iestādi neapmeklē, informējot par to pirmsskolas izglītības iestādes vadību.  

Būtiski samazinot cilvēku skaitu, kuri atrodas vienā telpā – samazināsies arī inficēšanās risks.

BŪSIM ATBILDĪGI!

 

SARGĀSIM SEVI UN CITUS!!!

 

Informācija no Slimību profilakses un kontroles centra par koronavīrusa infekciju

 Ievērojot, ka izglītības iestādi varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no vietām, kur izplatījies jaunais koronavīruss, un, ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bijis ceļojumā uz kādu no vīrusa skartajām valstīm un to reģioniem – Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja, Irāna, Singapūra, Itālija:

*sazināties ar ģimenes ārstu,

*sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,

·         ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):

*bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,

*bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz skarto teritoriju.

Lūdzam sekot aktuālai informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem saistībā ar jaunā koronavīrusa COVID-19 infekcijas uzliesmojumu SPKC tīmekļvietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv).

 

Informatīvi izglītojoša nodarbība "Bērnu uztura paradumi un mutes dobuma veselība"

Cienījamie vecāki!

Nodibinājums “Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fonds”

sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību  aicina Jūs uz informatīvi izglītojošu nodarbību

"Bērnu uztura paradumi un

mutes dobuma veselība"

2020.gada 19.martā, plkst. 17:30  SPII “Gulbītis” zālē.

Vecākiem ir svarīga loma, lai palīdzētu saviem bērniem rūpēties par zobiem un iemācītu pareizu mutes dobuma higiēnu, sākot no pirmajiem dzīves gadiem. Nodarbību laikā uzsvars tiks likts uz šādām tēmām:

·        Pareiza zobu kopšana.

·        Kādi ir veselīga uztura pamatprincipi, kas jāievēro ikdienā.

·        Kādi produkti kaitē zobiņiem un kas ir veselīgas uzkodas.

·        Kā sagatavoties vizītei pie zobārsta.

Nodarbība notiek Eiropas sociālā fonda projekta

“Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros.

 

 

 

Vecāki raksti ››

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009